จำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา 2559
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
238
306
544
15
ม.2
227
312
539
14
ม.3
214
294
508
14
รวมมัธยมต้น
679
912
1,591
43
ม.4
174
281
455
15
ม.5
176
350
526
13
ม.6
176
302
478
13
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
526
933
1,459
41
รวมทั้งหมด
1,205
1,845
3,050
84
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559