ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรครู โรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา 2559
ที่ ชื่อ เลขตำแหน่ง ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ บรรจุปี ทำงาน(ปี) ระดับการศึกษา วุฒิ วิชาเอก ปีเกิด อายุ(ปี) หมายเหตุ
บริหาร
1 นายมนณูญ เพชรมีแก้ว 69913 ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ ค.ศ.4 2529 30 เอก ปร.ด. การบริหารการศึกษา 2506 53
2 นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา 69914 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2539 20 โท กศ.ม. การบริหารการศึกษา 2516 43
3 นายสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์ 69915 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ คศ.2 2548 11 ตรี วท.บ. สถิติประยุกต์ 2519 40
4 นางนิตยปภา จันทปัสสา 111568 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2530 29 เอก ปร.ด. การบริหารการศึกษา 2507 52
5 นายวัชรินทร์ ติดวงษา 111569 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2541 18 โท ศศ.ม. บริหารการศึกษา 2517 42
สนับสนุนการสอน
1 น.ส.สุมิตรา ทองพูล 70067 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2524 35 ตรี ค.บ. การสหกรณ์ 2502 57
2 น.ส.สมจิตร สุทธินันท์ 69952 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2527 32 โท กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 2502 57
3 น.ส.พรพรรณ สีละมนตรี 69956 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 โท กศ.ม. การวัดผลการศึกษา 2516 43
4 นายดำรงค์ จอมศรีกระยอม 69962 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2526 33 ตรี ป.กศ.สูง สังคมศึกษา 2503 56
5 นางจิตราภรณ์ ปักษ์สังคะเนย์ 70044 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2537 22 โท ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน 2507 52
6 นายนิคม เพชรโรจน์ 70075 ครู ชำนาญการ คศ.2 2521 38 ตรี ป.ว.ช. พณิชยการ 2500 59
7 นางละอองดาว แพงคำแสน 118565 ครูผู้ช่วย - คผช. 2558 1 ตรี บธ.บ. การจัดการ 2522 37
8 น.ส.เสมอแข จันทะไทย 69966 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี บช.บ. การบัญชี 2535 24
9 นางสมสมัย เกตุพิบูลย์ 70012 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2539 20 ตรี ค.บ. ธุรกิจศึกษา 2513 46 ไปช่วย
คณิตศาสตร์
1 นางศิริพร อุดมเมฆ 69933 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2521 38 ตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ 2499 60
2 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ 69819 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 โท กศ.ม. คณิตศาสตร์ 2515 44
3 นายวรศิลป์ อักกะมานัง 69949 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2525 34 ตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ 2502 57
4 นางลำดวน ดงอุทิศ 70056 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2521 38 ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 2501 58
5 นางนิภาพร อาจอารี 2146 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2545 14 โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2521 38
6 นางอรุณี ปะนัดถา 9097 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2541 18 ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 2516 43
7 นางมาลัย ปะติเพนัง 69940 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2521 38 โท กศ.ม. หลักสูตรการสอน 2500 59
8 นางภัทรภร วัฒนราช 69951 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2548 11 โท วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 2524 35
9 ว่าที่ร้อยเอก ประวัติ หัตถสินธุ์ 69963 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2537 22 โท กศ.ม. คณิตศาสตร์ 2514 45
10 นางเมตตา ติดวงษา 69972 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2537 22 โท กศ.ม. คณิตศาสตร์ 2515 44
11 นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ 70003 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2530 29 ตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ 2508 51
12 นายสมศักดิ์ เรืองบุญ 70048 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2534 25 ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 2510 49
13 นางภคมน ภูมิชูชิต 70058 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2539 20 โท วท.ม. สถติ 2516 43
14 นางนวลใจ พันธุวาสิฏฐ์ 82339 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2535 24 ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 2512 47
15 นางทรัพย์ศิริ สิงห์สุพรรณ์ 7342 ครู ชำนาญการ คศ.2 2546 13 ตรี กศ.บ. คณิตศาสตร์ 2522 37
16 นายสุนทร แต้มจันทร์ 69804 ครู ชำนาญการ คศ.2 2533 26 ตรี วท.บ. สถิติ 2508 51
17 นางวิไลวรรณ ลุนละวงศ์ 9742 ครู - คศ.1 2552 7 ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์ 2523 36
18 นางบุปผา ทิ้งแสน 69342 ครู - คศ.1 2554 5 โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 2527 32
19 น.ส.พลับพลึง ยอมมีสี 69958 ครู - คศ.1 2556 3 ตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ 2529 30
20 นายสันติ อุดคำ 70019 ครู - คศ.1 2556 3 ตรี ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 2532 27
21 นางเกษร เทวาพิทักษกุล 70311 ครูผู้ช่วย - คผช. 2558 1 ตรี วท.บ. สถิติ 2528 31
22 น.ส.มนัสวี โนนหนองคู 70450 ครู - คศ.2 2552 7 โท ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 2528 31
ภาษาต่างประเทศ
1 นางพิศมัย สุวรรณะ 1073 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2542 17 ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2518 41
2 นายจารุวัฒน์ ปัตตานัง 12400 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 โท ศษ.ม. บริหารการศึกษา 2515 44
3 น.ส.วิริยา ภูน้ำย้อย 29907 ครู ชำนาญการ คศ.3 2545 14 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2522 37
4 นางวัฒนา ปะกิระตา 34172 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2524 35 ตรี ศศ.บ. แนะแนวการศึกษา 2500 59
5 นางอฤชร ฮุซัยนี 69595 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2539 20 โท ค.ม. หลักสูตรการสอน 2516 43
6 นายโกมล คุณพระเนตร 69929 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2527 32 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2505 54
7 นางรัชนีวัลย์ วรรณศรี 69935 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2529 30 โท กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา 2507 52
8 นางพรพิศ คุตไชยกุล 69961 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2522 37 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2501 58
9 น.ส.มยุรี ลาดนาเลา 70011 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2533 26 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2507 52
10 นายสหเทพ ดวงดี 70029 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2524 35 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2502 57
11 นางจินตนา ทะนันชัย โซเลียม 109262 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2536 23 โท ศศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์ 2511 48
12 นางกุสุมา โรจนกร 67050 ครู ชำนาญการ คศ.2 2543 16 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2519 40
13 นางทัศนีย์ ลามี 7335 ครู - คศ.1 2555 4 ตรี กศ.บ. ภาษาจีน 2530 29
14 น.ส.นันทพร ภาวะลี 69975 ครู ชำนาญการ คศ.2 2552 7 โท ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 2528 31 ไปช่วย
15 น.ส.ขนิษฐา อิ่มสำอางค์ 70039 ครู - คศ.1 2554 5 โท ก.ศ.ม. การบริหารการศึกษา 2527 32
16 นายชนะชัย พรดอนก่อ 72957 ครู - คศ.1 2554 5 โท กศ.ม. การบริหารการศึกษา 2530 29
17 น.ส.ศกุนิชญ์ ตรีประทุม 2953 ครู - คศ.1 2554 5 โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน 2508 51
18 น.ส.จิราภรณ์ บุญลาด 102992 ครู - คศ.1 2555 4 ตรี กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2532 27
19 น.ส.ณัฐชนาพร ฤทธิมนตรี 69941 ครูผู้ช่วย - คผช. 2557 2 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2533 26
20 น.ส.กฤติกา กลั่นโคกสูง 69970 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ 2535 24
21 นางพรทิพย์ ศรีโยไว 69926 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 ตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2515 44
ภาษาไทย
1 นางจุฬาภรณ์ สิทธิเขต 67248 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2520 39 ตรี ค.บ. ภาษาไทย 2499 60
2 นางสุกัลยา จุฬุวรรณ 69872 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2525 34 ตรี กศ.บ. ภาษาไทย 2502 57
3 นางกาญจนา สวนประดิษฐ์ 70042 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2523 36 โท ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 2501 58
4 นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า 70047 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2521 38 ตรี กศ.บ. ภาษาไทย 2500 59
5 นางจิราพร ทบด้าน 70057 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2522 37 ตรี กศ.บ. ภาษาไทย 2501 58
6 นางประภาพร แก้วจันดา 5672 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2546 13 ตรี ค.บ. ภาษาไทย 2521 38
7 นายบัวภา มะกา 69979 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2532 27 ตรี ค.บ. ภาษาไทย 2508 51
8 น.ส.มณีรัตน์ บุบผารัตน์ 70046 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2526 33 ตรี ศษ.บ. ภาษาไทย 2505 54
9 นางรจนา พรมโกน 86855 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2541 18 ตรี ค.บ. ภาษาไทย 2515 44
10 นางสุมามาลย์ โสดา 101929 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2526 33 ตรี ค.บ. พลศึกษา 2505 54
11 นางพรสวรรค์ ทับสุขวิวัฒนกุล 125761 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2537 22 เอก ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 2509 50
12 นายวิชิต เสนาราช 120667 ครู - คศ.1 2552 7 ตรี ค.บ. ภาษาไทย 2526 33
13 น.ส.นาถชนก ภูมั่ง 69966 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี กศ.บ. ภาษาไทย 2535 24
14 น.ส.ศิรินทร์ภรณ์ พูนไธสง 121557 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี กศ.บ. ภาษาไทย 2535 24
15 นางอรุณี ใหม่คามิ 69997 ครู ชำนาญการ คศ.2 2550 9 ตรี ศศ.บ. ภาษาไทย 2523 36
16 นางนภัทร แช่มไล่ 59635 ครู ชำนาญการ คศ.2 2552 7 โท กศ.ม. ภาษาไทย 2527 32
สุขศึกษา ฯ
1 นายประดิษฐ์ สังขเภท 69931 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2532 27 ตรี กศ.บ. พลศึกษา 2508 51
2 นายพิชัย สำราญสุข 69943 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2531 28 โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2506 53
3 นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย 76244 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 โท กศ.ม. พลศึกษา 2507 52 ไปช่วย
4 นายหงษ์ทอง ประนัดศรี 101926 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2527 32 เอก ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 2503 56
5 นายอำนวย วรไวย์ 109372 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2536 23 ตรี ค.บ. สุขศึกษา 2505 54
6 นางจารุภา มะธุเสน 122609 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2536 23 ตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 2504 55
7 นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง 1945 ครู ชำนาญการ คศ.2 2552 7 โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2514 45
8 นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว 31562 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ,พลศึกษา 2506 53
9 นายเลิศพิภพ แสนวัง 70031 ครูผู้ช่วย - คผช. 2558 1 ตรี ค.บ. พลศึกษา 2522 37
10 น.ส.วราภรณ์ จันทสมบัติ 2653 ครูผู้ช่วย - คผช. 2558 1 ตรี ค.บ. พลศึกษา 2533 26
11 น.ส.จิตติพร จันมาศ 69942 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 2531 28
วิทยาศาสตร์
1 นางนิดา กิจจินดาโอภาส 70050 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2522 37 เอก ปร.ด. สิ่งแวดล้อมศึกษา 2501 58
2 นายธนัฐ จันทเขต 4613 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2547 12 โท วท.ม. ฟิสิกส์ 2518 41
3 น.ส.อุดมลักษณ์ วานิชชัง 31922 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2547 12 โท ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2521 38
4 นางจำปา สืบสุนทร 34197 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2531 28 โท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2508 51
5 นางขนิษฐา เตชะนอก 43118 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2544 15 ตรี ค.บ. ฟิสิกส์ 2518 41
6 น.ส.สุวรรณี ผาผง 69946 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2541 18 โท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2507 52
7 นายสุประวัติ พูลพิพัฒน์ 69960 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2524 35 ตรี กศ.บ. ชีววิทยา 2500 59
8 นางประภาศรี ทิพย์พิลา 69974 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2531 28 โท ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2509 50
9 นางพุทธชาติ ปะกิคา 69980 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2534 25 โท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2509 50
10 นางลักษมี ม่วงคลา 69990 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2531 28 โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน 2505 54
11 น.ส.ชมพู สัจจวาณิชย์ 69998 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2534 25 โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน 2508 51
12 นายธนัช ภูมิชูชิต 69999 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2540 19 โท วท.ม. ฟิสิกส์ 2517 42
13 นายนพอนันต์ สุนทรพสิษฐ์ 70028 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 ตรี ค.บ. ฟิสิกส์ 2514 45
14 นายประเพียร ลดาวัลย์ 70030 ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ศ.3 2533 26 ตรี กศ.บ. วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 2509 50
15 นายสมศักดิ์ โกการัตน์ 70076 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2526 33 โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2503 56
16 นางสุคนธา โคตรโสภา 123911 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2542 17 โท กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2519 40
17 นางไอลัดดา ปามุทา 123958 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2540 19 ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2515 44
18 นายไพโรจน์ สุวรรณศรี 125760 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2535 24 โท ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์ 2509 50
19 ว่าที่ ร.อ.ศุภกฤต เรืองสมบัติ 128108 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2537 22 โท กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2513 46
20 นายชูเกียรติ คุ้มเนตร 111526 ครู ชำนาญการ ค.ศ.2 2541 18 ตรี กศ.บ. ชีววิทยา 2515 44
21 น.ส.กันต์กนิษฐ์ โพธิจักร 5899 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2550 9 โท วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2525 34
22 น.ส.อรุณรัศมี จันทพรม 70021 ครู ชำนาญการ คศ.2 2547 12 โท วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา 2523 36
23 นางวันทนีย์ ดาสม 70045 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2550 9 โท ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน 2526 33
24 น.ส.เพ็ญณภา ขันไสว 3813 ครู ชำนาญการ คศ.2 2552 7 ตรี วท.บ. ฟิสิกส์ 2526 33
25 นายสิทธิชัย วาลมนตรี 1986 ครู - คศ.1 2552 7 ตรี ค.บ. เคมี 2520 39
26 น.ส.อัมวิกา ทวยจันทร์ 69924 ครู - คศ.1 2555 4 ตรี วท.บ. ชีววิทยา 2529 30
27 น.ส.จุรีรัตน์ เทียงคำ 70001 ครู - คศ.1 2554 5 ตรี วท.บ. เคมี 2530 29
28 น.ส.พิชชานันท์ จันทพรม 1374(ส) ครู - คศ.1 2552 7 โท วท.ม. เคมีศึกษา 2528 31
29 นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์ 8794 ครูผู้ช่วย - คผช. 2558 1 ตรี วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ 2518 41
30 น.ส.เสาวภาคย์ สีหาบุญทอง 69932 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี วท.บ. เคมี 2532 27
31 น.ส.นิโลบล พูนศิริ 61538 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี ค.บ. วิทยาศาสตร์ 2535 24
32 น.ส.เอมมิกา วัดพล 69996 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี ค.บ. ฟิสิกส์ 2536 23
ศิลปศึกษา
1 นางศันสนีย์ ลีลาสกุลภักดิ์ 69987 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2528 31 โท ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2507 52
2 นายสราวุธ สระมูล 69993 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2531 28 ตรี กศ.บ. ดุริยางคศาสตร(ดนตรีสากล) 2508 51
3 นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์ 70005 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2527 32 โท ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา 2505 54
4 นายทวีศักดิ์ สืบเมืองซ้าย 102104 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2528 31 ตรี กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 2507 52
5 นาวสาวจีรภรณ์ ศรีมุงคุณ 70041 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 2528 31
สังคมศึกษา
1 นางวรรณจรีย์ เจริญสุข 69830 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2521 38 ตรี กศ.บ. สังคมศึกษา 2500 59
2 นางสุมาลา สุวรรณพันธุ์ 70053 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.4(3) 2521 38 ตรี กศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2501 58
3 นางนงค์รัก พินทะปะกัง 69903 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2523 36 ตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 2503 56
4 นายประพันธ์ วรรณสุทธิ์ 70000 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2521 38 ตรี ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 2499 60
5 นางจตุรพร ทอนมาตย์ 70043 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2523 36 ตรี กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 2502 57
6 น.ส.ลัดดา แสงโทโพ 70054 ครู ชำนาญการ ค.ศ.2 2552 7 โท วท.ม. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2510 49
7 นางจรีพร ทองภูวงศ์ 70074 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2523 36 ตรี ค.บ. พลศึกษา 2502 57
8 นางกรทิพย์ ปัญโญ 122818 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2537 22 โท ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 2506 53
9 นายคมสัน สัตตรัตนำพร 131061 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2538 21 ตรี ศศ.บ.,ป.บัณฑิต การพัฒนาชุมชน,บริหารการศึกษา 2512 47
10 นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์ 132513 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2542 17 โท ศศ.ม. สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนา 2518 41
11 น.ส.สุพรรษา ทัพธานี 69500 ครู คศ.2 2552 7 โท กศ.ม. การบริหารการศึกษา 2525 34
12 น.ส.ปรียานุช จำละคร 69806 ครู - คศ.1 2555 4 ตรี ค.บ. สังคมศึกษา 2530 29
13 น.ส.รรณเพ็ญ ปาสานะโก 69992 ครู - คศ.1 2552 7 ตรี ค.บ. สังคมศึกษา 2528 31
14 นางปัทมา ปินะทาใน 70026 ครูผู้ช่วย - คผช. 2558 1 ตรี รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2530 29
15 นายนพพล โสโท 70007 ครูผู้ช่วย - คผช. 2559 0 ตรี กศ.บ. สังคมศึกษา 2535 24
16 นายศุภษร บุดดา 70402 ครู - คศ.1 2557 2 ตรี ศษ.บ. สังคมศึกษา 2533 26
17 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก 69973 ครู - คศ.1 2559 ตรี ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 2559
การงานอาชีพฯ
1 นางสุภาภรณ์ ช่างถม 70065 ครู ชำนาญการพิเศษ 2522 37 โท ค.ม. หลักสูตรและการสอน 2501 58
2 นางยุวดี กันทา 70051 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2523 36 ตรี ค.บ. นาฏศิลป์ 2500 59
3 นางประไพพรรณ โชติธนารัชกกุล 122611 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2537 22 โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2507 52
4 นายพูนศักดิ์ อารพล 70027 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ3 2535 24 โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2508 51
5 นายสนิท พรรณศิลป์ 70035 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2523 36 ตรี ค.บ. พลศึกษา 2502 57
6 นายวสันต์ อันทะไชย 70064 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2529 30 ตรี ศษ.บ. บริหารการศึกษา 2508 51
7 นายชัยยศ ทองสมบูรณ์ 70068 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2522 37 ตรี กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 2501 58
8 นายนารถ พรรณะ 70069 ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3 2522 37 โท ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 2500 59
9 นายสมคิด โพคันโย 102116 ครู ชำนาญการ คศ.3(2) 2525 34 ตรี กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา 2503 56
10 นายณัฐพัชร์ ปทุมพร 70066 ครู ชำนาญการ คศ.2 2552 7 โท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2523 36
11 นายอนันต์ ปัดคำ 69965 ครูผู้ช่วย - คผช. 2558 1 ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิเตอร์ 2524 35
12 น.ส.โอบบุญ โสรัจจ์ 69471 ครู - คศ.1 2556 3 โท กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 2528 31
13 นายศรวุธ บูรพันธ์ 69284 ครู - ค.ศ.1 2555 4 ตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2519 40 พักราชการ