เอกสาร แผนงาน โครงการ

แจ้งไปยัง ฝ่าย งาน กลุ่มสาระ ให้ดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้เพื่อประกอบการจัดทำแผนงาน โครงการ ปี 2560
1.แบบฟอร์มโครงการ
2.กลยุทธ์โรงเรียนวาปีปทุม
3.ตารางโครงการตามแผนปฏิบัติการ 2559
  มีข้อสงสัยสอบถามที่งานแผนงาน