ประกาศผลสอบแข่งขันครั้งที่ 22

ประกาศผลสอบแข่งขันครั้งที่ 22
การจัดการสอบแข่งทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม ผ่านพ้นไปด้วยดี กลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตระหนักในความเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดการสอบ ได้พยายามพัฒนาคุณภาพข้อสอบ การเฉลยให้มีผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่ผิดพลาดเลย รวมทั้งการดำเนินการสอบ
การประกาศผลการสอบ ที่รวดเร็ว ขอบคุณนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ทีมีส่วนร่วมในการทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี...และหวังว่าครู นักเรียนที่ได้รับรางวัล
คงมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธง โรงเรียนวาปีปทุม ...ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาให้ข้อเสนอแนะ
ให้คำอธิบายเป็นอย่างดี ส่วนที่ผิดพลาดเราจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อๆไป ขอบคุณครับ......นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม

ผลการสอบประเภททั่วไป ระดับ ป 3 ถึง ป 6 และ ม 1 - ม 5 
ขอให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนมารับรางวัลในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวาปีปทุม (ทางโรงเรียนวาปีปทุมไม่มีการจัดส่งรางวัลไปให้ )

ป 3 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsTW1wWnRMd1hKS…/view…

ป 4 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsX2ItcGxHUDk5T…/view…

ป 5 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsbElTX3R5SThBQ…/view…

ป 6 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsampSWVlXZWljR…/view…

ม 1 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsSVJXc2RZd09fN…/view…

ม 2 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsSUNuYi1ZUjdkM…/view…

ม 3 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsWVZ6NW43TXlBW…/view…

ม 4 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsV0hEWXFhTWJma…/view…

ม 5 คลิกด้านล่าง
https://drive.google.com/…/0B_4SBoSAxhKsNmZycTdMdWoxT…/view…