คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวาปีปทุม

1.

นายวีรศักดิ์ สัตยธีรานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2.

นายวีรศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3.

ดร.นิดา กิจจินดาโอภาส

ผู้แทนครู

กรรมการ

4.

นายบุญธรรม ภิญโญ

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

5.

นางศิริรัตน์ แสนเวียง

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

6.

นายวีระศักดิ์ ทองสมบูรณ์

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7.

พระครูสิริภัทรโพธิคุณ

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการ

8.

พระอธิการบุญชู ปัญญาธโร

ผู้แทนพระภิกษุ

กรรมการ

9.

นายสมจิต ปัตตานัง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

10.

นายพัลลภ วัฒนขำ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

11.

นายจรัญ แทนหลาบ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

12.

นายบุญถม ปาปะแพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

13.

ผศ.ไพรัตน์ ธรรมแสง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

14.

นางไพรวัลย์ โปรดเมธี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

15.

ดร.มนูญ  เพชรมีแก้ว

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ